Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Tων μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΠΡΙΜΑΓΚΑΖ ΑΕ"(ΦΕΚ 5738/31.12.1992)
(Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 27913/01/Β/92/684) ΓΕΜΗ 961601000 
σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
 
 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που πάρθηκε στην συνεδρίαση της 23ης   Μαρτίου 2018, καλούνται οι μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30ην Ιουνίου 2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 09:00πμ εις την έδρα της εταιρείας   στην Αθήνα, οδός Υπερίωνος αρ.6 προκειμένου   να συζητηθούν και να   ληφθούν αποφάσεις   με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων & του Ισολογισμού της 25ης εταιρικής χρήσεως 1/1-31/12/2017 και της σχετικής ανάλυσης του λογαριασμού Αποτελέσματα χρήσεως.

  2. Υποβολή προς έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 25ης εταιρικής χρήσεως 1/1-31/12/2017.

  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της χρήσεως 1/1-31/12/2017.

  4. Έγκριση αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017 και προέγκριση και καθορισμός αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη νέα χρήση 2018.

  5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην παραπάνω   Γενική   Συνέλευση,   οφείλει   να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας   ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών   & Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία   στην Ελλάδα, πέντε   τουλάχιστον πλήρεις   μέρες   πριν από την ημέρα   της συνεδρίασης   της Γενικής Συνέλευσης.   Την απόδειξη κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα πληρεξούσια   για τυχόν εκπροσώπησή   τους, παρακαλούνται οι μέτοχοι να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (5) πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της Γ.Σ.

 

-Ο-

Πρόεδρος

Νέα - Ανακοινώσεις:

Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας μας, που καλύπτουν με προϊόντα και υπηρεσίες την Νότια Ελλάδα, βρίσκονται στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου πλησίον των διϋλιστηρίων ΕΛ.ΠΕ. στην διασταύρωση με την Περιφεριακή Αιγάλεω.

Περισσότερα

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας μας, που καλύπτουν με προϊόντα και υπηρεσίες την Βόρεια Ελλάδα, βρίσκονται στο Νέο Κορδελιό Θεσσαλονίκης στην οδό Μικράς Ασίας πλησίον στην παλαιά Συμμαχική οδό Διαβατών και σε κοντινή απόσταση από τα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα

Διανομή

 

vitioprima

Αποθήκευση

 

Εμφιάλωση